សមរភូមិ

Khmer[edit]

Etymology[edit]

សមរ (saʼmaʼraʼ) +‎ ភូមិ (phuum).

Pronunciation[edit]

Orthographic សមរភូមិ
smrbʰūmi
Phonemic សៈ-ម៉ៈ-រ៉ៈ ភូម / សៈ-ម៉ ភូម
s`-m″`-r″` bʰūm / s`-m″ bʰūm
WT romanisation saʼmaʼraʼ phuum, saʼmɑɑ phuum
(standard) IPA(key) /saʔ.maʔ.raʔ pʰuːm/ ~ /saʔ.ˈmɑː pʰuːm/

Noun[edit]

សមរភូមិ (saʼmaʼraʼ phuum)

  1. battlefield
    Synonym: រឿណរង្គ (rɨən rŭəng)