បន្ទប់រៀន , the free dictionary

Khmer[edit]

Etymology[edit]

បន្ទប់ (bɑntup) +‎ រៀន (riən).

Pronunciation[edit]

Orthographic បន្ទប់រៀន
pn̥dp´rian
Phonemic បន-ទប់ រៀន
pn-dp´ rian
WT romanisation bɑntup riən
(standard) IPA(key) /ɓɑn.ˈtup riən/

Noun[edit]

បន្ទប់រៀន (bɑntup riən)

  1. classroom
    Synonym: ថ្នាក់រៀន (thnak riən)