ថ្នាក់រៀន

Khmer[edit]

Etymology[edit]

ថ្នាក់ (thnak) +‎ រៀន (riən).

Pronunciation[edit]

Orthographic and Phonemic ថ្នាក់រៀន
t̥ʰnāk´rian
WT romanisation thnak riən
(standard) IPA(key) /tʰnaʔ ˈriən/

Noun[edit]

ថ្នាក់រៀន (thnak riən)

  1. classroom
    Synonym: បន្ទប់រៀន (bɑntup riən)